Osanna (köns)roller på nätet

I början på 2000-talet när jag höll på med studier i sociologi och antropologi hade jag bestämt mig för att ta reda på hur vanligt det var att tonåringar använde ett nickname på chattar som var något annat än deras eget kön. Det var tänkt som en enkätstudie och jag vände mig till gymnasister i västra Sverige. Som en fältstudie ville jag först testa vilka reaktioner jag fick om jag använde olika nickname och själv valde att vara helt passiv.

Bakgrunden till min fältstudie baserades på att jag vid flera tillfällen hade testat att använda en rad olika användarnamn. Oavsett om jag var passiv eller aktiv när jag trädde in i ett chattrum verkade jag bli kontaktad enligt ett visst mönster. Nu ville jag mer systematiskt testa om det fanns ett mönster.

Den chatt jag valde att testa på var aftonbladet.se. De hade den tidens mest välbesökta chatt med många olika chattrum. Mitt test utspelade sig i huvudrummet ditt alla kommer så snart de loggar in. För tydlighetens skull användes benämningen nickname på det namn man loggade in med som andra användare kunde se och försöka kontakta. Enstaka individer använde sitt riktiga förnamn som nickname medan andra använde ett smeknamn eller något helt orelaterat.

Jag valde ganska neutrala nicknames till en början som Maria eller Peter. Dessa fick vara online i exakt tio minuter innan jag loggade ut. Det sista jag gjorde var att räkna ihop hur många som kontaktade varje nickname som jag hade skapat. Det tog inte lång tid innan Maria blev kontaktad av en lång rad besökare med manliga nicknames. Peter blev inte alls kontaktad. Jag testade att byta till Anna och Thomas. Mönstret blev detsamma. Många användare med manliga nicknames kontaktade Anna medan ingen kontaktade Thomas.

Som variation valde jag lite mer ovanliga namn av båda kön samt tillägg som bs eller ett yrke. När man lade till bs på ett mansnamn tog enstaka användare med mansnamn som nickname kontakt. När man satte bs som tillägg till ett kvinnonamn var det främst användare med mansnamn men även med kvinnonamn som tog kontakt. När jag lade till yrken som brandman som tillägg till ett mansnamn kunde marginellt fler med kvinnonamn ta kontakt än när det bara var ett mansnamn som nickname. Även några användare som hade manliga nicknames tog kontakt.

Vad man inte kan veta när man loggar in på en chatt, likt den aftonbladet.se erbjöd, är vem man har att göra med på andra sidan. Den verkliga användaren kan ha ett annat kön, en annan sexuell läggning, en annan ålder, ett annat yrke, en annan boendeort eller en annan etnicitet än vad hen uppger i chatten. Det man har att gå på är initialt vilket användarnamn, nickname, som presenteras för övriga användare.

Oavsett vilket det verkliga könet är på användarna uppvisar de ett tydligt mönster baserat på sitt nickname. Användare med manliga nickname är uppsökande. De tar kontakt. Användare med kvinnliga nickname blir kontaktade. De behöver inte vara aktiva för att få kontakt. Andra är där och uppvaktar påpassligt. Detta var även sant när man frångick heteronormen. När användaren har ett manligt nickname med tillägget bs eller hs är det män som tar kontakt. När användaren har ett kvinnonamn men tillägget bs eller hs är det främst män som tar kontakt även om användare med kvinnliga nickname förekom.

I chattvärlden är/var det ganska ensidigt när det gäller könsmönster. Detta var alltså i början av 2000-talet. Hur det ser ut idag vet jag inte. Kanske har mönstret bland nya generationer ungdomar luckrats upp.

Om du undrar hur resultatet från enkätstudien gick var det ungefär hälften som någon gång testat att använda ett nickname som var av motsatt kön än det egna och ungefär en fjärdedel som gör det ganska ofta. Min fördom var att unga män mer testade att byta könsroll på chattar men det visade sig att unga kvinnor gör det oftare.

Vad unga kvinnor märker och kan testa under dessa anonyma former är hur det är att vara den aktiva parten. När de väljer manliga nicknames väljer de också ett annat beteendemönster och det skiljer sig ifrån det mönster de är vana vid både IRL och när de är kvinnor på chattar. Det kan vara en upplysande erfarenhet.

Till skillnad från flera av mina andra sociala experiment är det ingen, med den metod jag använde, som märker om man bryter mot tysta sociala regler. Så länge man är trogen könet på sitt nickname är det ingen som reagerar. Samtidigt kan man bryta mot en rad sociala regler i förhållande till sitt verkliga kön, utan att det märks.

Frågan som blir kvar i mig är om den anonyma chattvärlden förstärker våra könsmönster och andra fördomar eller om könsmönstren manipuleras med i högre utsträckning. Jag är tveksam till det senare. Att man som t.ex. ung kvinna väljer att prova på att vara man bryts inga barriärer när man är skyddad av anonymitet så länge man håller sig till andras förväntningar. En kvinna, med ett manligt nickname, som agerar som det förväntas av en man bryter inga tysta regler så länge alla andra tror att hon är en man.

I en chatt blir man inte bedömd utifrån vad man faktiskt är utan utifrån hur väl man spelar en roll. Om man spelar rollen väl förstärker de andra ens karaktär genom att vara lika trovärdiga tillbaka. Om man spelar rollen illa blir man ifrågasatt eller helt enkelt ignorerad.

Vad tror du, kan man förändra stereotyper och fördomar i chattvärlden?

1 Aug 2019